WINKELREGLEMENT
 Onderhavig reglement regelt alle kwesties met betrekking tot de verkoop - aankoop transacties die door de bemiddeling v.d. internetwinkel ,die door de verkoper op www.TOP-IMPACT.eu gevoerd wordt , tot stand worden gebracht.

De eigenaar en de uitbater v.d. internetwinkel , gevoerd op www.TOP-IMPACT.eu is E.R. SMETS , ingeschreven in de hoedanigheid van ondernemer in het Centraal Register van Poolse Onderneming als : Import- Export E.R. SMETS met zetel in Ubocze 284 te 59-620 Gryfow Slaski , Vat nr. PL616556071 , Statisch Identificatie nr. REGON : 021871320 , verder genaamd "de verkoper"

                                                                                            1  DEFINITIES


De in dit reglement gehanteerde begrippen dienen als volgt te worden begrepen :

1. Klant (koper) - een natuurlijk persoon of een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid,die op grond van desbetreffende wetsbepalingen over rechtsbekwaamheid beschikt om in de internetwinkel zijn bestellingen te plaatsen of voornemens is om dit te doen.

2. Product - een roerende zaak die het onderwerp v.d.verkoopovereenkomst is ; goederen die op de internetsite v.d. internetwinkel vermeld en beschreven zijn.

3. Verkoopovereenkomst - overeenkomst inzake de verkoop van goederen in de zin van desbetreffende wetsbepalingen van Burgerlijk Wetboek , opgesteld tussen de verkoper en de koper door middelen die de communicatie op afstand mogelijk maken.

4. Internetwinkel (winkel) - internetdienst , toegankelijk onder het adres : www.TOP-IMPACT.eu ,door de bemiddeling waarvan de klant een bepaald product kan kopen.

5. Bestelling - wilsverklaring v.d. koper met betrekking tot het aantal en de aard v.d. te kopen goederen , geuit met het oog op het opstellen (door de bemiddeling v.d. internetwinkel) v.d. verkoopovereenkomst op afstand.

                                           

                                                                                               2  Algemene beginselen


1. De voorwaarde om in de internetwinkel een bestelling te plaatsen is dat de koper - in de periode v.d. uitvoering v.d. bestelling - van onderhavig reglement kennis neemt en zich met de bepalingen ervan akkoord verklaart.

2. De internetwinkel voert handel door de bemiddeling van het internet.

3. Alle goederen die door de internetwinkel aangeboden worden , zijn fabrieksnieuw, bevinden zich in de orginele verpakking , zijn vrij v.d. fysieke en juridische gebreken en zijn legaal in de handelsomloop gebracht. In een aparte categorie "gebruikte" is hier niet van toepassing. De omschrijving v.d. artikelen zal dan door de verkoper duidelijk vermeld worden.

                                                                                               3  Plaatsen van de bestelling


1. Alle handelsinformatie die op de website v.d. winkel is geplaatst , met inbegrip van prijzen en goederenbeschrijvingen kunnen niet als een offerte beschouwd worden , maar louter als een uitnodiging om de verkoopovereenkomst te sluiten. Het sluiten v.d. verkoopovereenkomst heeft plaats op het moment waarop  de koper het plaatsen van bestelling bevestigd heeft.

2. Alle prijzen die op de website v.d. internetwinkel weergegeven worden , zijn brutoprijzen (incl. Btw) , worden in Euro munt opgegeven en zijn excl. de verzendingskosten. De koper wordt over de verzendingskosten ,bij het plaatsen v.d. bestelling telkens geinformeerd.

3. De bestellingen worden door de internetsite ontvangen.

4. De bestellingen kunnen 24 uur per dag , 7dagen per week en gedurende het gehele jaar geplaatst worden.

5. De bestelling is geldig , indien de koper het bestelformulier correct heeft ingevuld als ook indien hij zijn contactgegevens met inbegrip van het bezorgadres , tel.nr. en e-mailadres ,correct opgegeven heeft.

6. De klant die een wapen koopt waarvoor geen wapenvergunning wordt vereist , is verplicht om - teneinde de transactie legaal te laten verlopen - zijn leeftijd( + 18jaar) aan te tonen , met vermelding van geboortedatum. Eventueel een  scan van zijn identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs waarmee zijn identiteit en zijn meerderjarige leeftijd kan worden vastgesteld en geverifieerd naar het adres v.d. winkel sturen , is ook een optie . Bij het aanvaarden v.d. algemene voorwaarden , ingevoerd tijdens het opmaken v.e. bestelling wordt geacht door de verkoper , dat de koper de minimum leeftijd van 18jaar of ouder heeft.

7. Bij onvolledig verstrekte gegevens zal de verkoper met de koper contact opnemen. Indien het contact met de koper onmogelijk blijkt, heeft de verkoper het recht om de bestelling te annuleren.

8. De koper geeft zijn toestemming om de afrekeningsdocumenten in de elektronische vorm op te stellen en deze naar het door de koper aangeduide e-mailadres op te sturen.

9. Bij het plaatsen van de bestelling stemt de koper ermee toe ,dat zijn persoonsgegevens in het gegevensbestand v.d. internetwinkel v.d. verkoper geplaatst worden. Deze gegevens worden verwerkt om de bestelling uit te voeren. Indien de koper zijn toestemming daartoe heeft gegeven , heeft hij de mogelijkheid om de door hem opgegeven gegevens in te zien , ze te verbeteren en te eisen dat deze gegevens uit het bestand geschrapt worden.

10. De koper kan tevens kiezen dat het systeem ,zijn gegevens onthoudt ten einde de plaatsing v.d. volgende bestellingen te vergemakkelijken. Te dien einde dient de koper zijn login en password aan te maken om de toegang tot zijn rekening te verkrijgen. Het login v.d. koper is het door hem opgegeven e-mailadres. Het password is een reeks van tekens die door de klant zelf wordt opgegeven. Het password v.d. klant is door de winkel niet gekend. De klant is verplicht om zijn password geheim te houden en tegen de toegang van derden te beschermen.

11. Na het plaatsen v.d. geldige bestelling door de koper, wordt naar zijn adres - terbevestiging v.d. plaatsing - automatisch een bericht gestuurd.

12. De uitvoering v.d. bestelling vangt aan op het moment ,waarop de volledige betaling op de bankrekening v.d. verkoper geboekt is. (het nummer v.d. rekening wordt in de bevestiging v.d. bestelling door gegeven).

13. De bestelling wordt uitgevoerd mits het artikel in het magazijn voorradig is. Indien het bestelde artikel niet meer te verkrijgen is, zal de internetwinkel de klant hieromtrent berichten en hem vragen om te besluiten over de verdere gang van zaken bij de bestelling.

14. Annuleren van bestellingen en terugvorderen van aanbetaald totaalbedrag :

- Verouderde winkelmandjes activeren ( waarvan de inhoud reeds van de webshop is verwijderd )

- Bestellingen annuleren op basis van vergissing of later bedenking over de goederen, en verdere redenen

Reeds betaalde bedragen kunnen door de klant terug gevorderd , hierbij zal een administratieve kost van 7.00 euro in rekening gebracht worden bij terug boeking. De uitvoering hiervan , zal door onze administratie binnen de 5 werkdagen afgerond worden.

                                                                                               4  VERZENDINGSKOSTEN en - TERMIJN


1. De goederen worden naar dit adres verzonden,dat in het bestelformulier opgegeven werd. Indien de door de klant verstrekte gegevens onvolledig zijn,zodat de verzending niet plaats kan vinden of daar zal worden vertraagd, zal de winkel met de klant contact opnemen.

2. De goederen worden door de gespecialiseerde koerierdiensten geleverd.

3. De goederen worden geleverd binnen een termijn dat voor elk artikel op de internetsite is vermeld. Deze termijn wordt bij benadering opgegeven.

4. De verzendings- leveringskosten worden door de klant ,conform de opgegeven transport prijslijst , betaald.

5. De verzendings- leveringskosten zijn berekend , voor leveringen binnen de Europese Unie. www.TOP-IMPACT.eu verzend niet buiten de Europese Unie.

                                                                                               5  BETALINGEN


 

1. Voor elk verkocht artikel zal de verkoper een rekening / fiscaal kasticket opstellen.

2. De betaling v.d. bestelde goederen zal door overschrijving op de bankrekening v.d. winkel gebeuren.

3. Mocht de betaling binnen een periode van 4 werkdagen , geteld vanaf de dag waar de bestelling plaats heeft gevonden,niet ontvangen zijn , zal de winkel het recht hebben om ervan uit te gaan dat de klant v.d.aankoop v.d. goederen afgezien heeft.

                                                                                               6 ONTVANGST VAN GOEDEREN


1.De levering v.d.goederen worden nationaal en internationaal uitgevoerd.

1.1 www.TOP-IMPACT.eu verzend niet buiten de Europese Unie.

2. Voordat de goederen in ontvangst worden genomen,dient men in de aanwezigheid van de koerier na te kijken of de verpakking tijdens het transport niet beschadigd werd. In het bijzonder dient men de staat van de verzegelingen of tapes die op de verpakking zijn aangebracht , na te kijken. Indien de verpakking beschadigd is of de verzegelingen of de tapes verwijderd zijn , dient de klant de bestelling te weigeren, samen met de koerier een proces-verbaal van schade op te stellen en zonder verwijl met de verkoper contact op te nemen om de situatie te verduidelijken. Als de klant op het moment v.d. levering geen vaststellingen van onregelmatigheden met betrekking tot het aantal v.d. geleverde goederen of de kwaliteit ervan doet , kan dit op het resultaat v.d. eventueel later door de klant ingediende schadevorderingen (beschadigingen of diefstal tijdens het transport) , van invloed zijn.

                                                                                            7  AFSTAND DOEN v.d. OVEREENKOMST


1. De consument die de overeenkomst op afstand heeft gesloten, heeft het recht om zonder opgave van reden ,van deze overeenkomst afstand te doen ,door een schriftelijke verklaring af te leggen. Deze mogelijkheid geldt echter enkel gedurende een periode van 10 dagen. Deze termijn kan niet overschreden worden en wordt vanaf de datum waarop de goederen geleverd zijn geteld. Om aan deze termijn verplichting te voldoen,dient de consument , voor het verstrijken van deze termijn , zijn verklaring te versturen.

2. Het in de vorige alinea genoemde recht geldt enkel en alleen, wanneer de koper een natuurlijk persoon is en de aankoop voor zijn privé doeleinden ( dus niet voor professionele of economische doeleinden) is bestemd.

3. De goederen kunnen worden geretourneerd , indien zij ( dat wil zeggen de goederen en de erbij horende accessoires) volledig , onbeschadigd en ongebruikt zijn ( goederen mogen wel door de consument visueel geinspecteerd worden). Ook de eventuele labels of zegels mogen niet verbroken of verwijderd zijn. De goederen zullen in de originele verpakkingen in onbeschadigde staat ,samen met de gebruiksinstructies kunnen aanvaard worden door de verkoper.

4. Indien de consument v.d. verkoopovereenkomst afstand wil doen, moet hij de kosten v.d. retourzending voor eigen rekening nemen.

5. Bij de retourzending voegt men zijn schriftelijke verklaring inzake de herroeping en afstand v.d. verkoopovereenkomst, alsook het nummer v.d. bankrekening / biccode enz. waarop het aankoopbedrag terug moet worden gestort. de reeds eerder betaalde verzendkosten bij bestelling , worden niet terug betaald.

6. De winkel zal binnen een periode van 5 werkdagen na ontvangst , v.d. teruggestuurde goederen en de verklaring inzake de herroeping en afstand v.d. verkoopovereenkomst , tot de inspectie van de goederen overgaan. Indien de goederen aan de in punt 3 van deze paragraaf vermelde voorwaarden en vereisten voldoen , zal de webshop correctienota opstellen. Na ontvangst v.d. bevestiging , zal de webshop , binnen een periode van 7 werkdagen , het aankoop bedrag op de door de klant opgegeven bankrekening storten.

                                                                                   8 Reclamatie procedure


 

1. De goederen vallen onder de garantie v.d. producent / importeur. De bijzondere garantie voorwaarden worden door de desbetreffende garantieverstrekker bepaald en gegeven.

2. Indien de goederen niet overeenstemmen met de Pagina 4 van 5 goederen waarvoor de verkoopovereenkomst opgesteld werd, kunnen zij - samen met de verklaring inzake gebreken en de verwachtingen tegenover de wijze waarop de verkoper ,zijn verplichtingen jegens de klant moet nakomen - op kosten v.d. koper teruggestuurd worden.

3. Het recht op bijzondere voorwaarden voor de consumentenverkoop en op rechten voortvloeiende uit het gewijzigde Burgerlijk Wetboek vervallen indien de consument de webshop over de gebreken aan de gekochte goederen niet binnen een termijn v.d. 2 maanden ingelicht heeft . Om aan deze termijn voorwaarden te voldoen, volstaat om de desbetreffende verklaring , voor het verstrijken van deze termijn , aan de verkoper te versturen. In geval van niet-consumenten verkoop, worden de wetsbepalingen van de artikelen 556- 576 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

                                                                                      9 Bescherming van persoonsgegeven en privacy beleid


1. De door de klant in het kader van internetverkoop verstrekte gegevens , worden door de verkoper beheerd.

2. De persoons gegevens worden gebruikt om de bestelling uit te voeren. Daarom mogen deze gegevens aan bedrijven ,die voor het leveren van de gekochte goederen aan de klant verantwoordelijk zijn, doorgegeven worden. Verder  worden klantgegevens nooit aan derden door gegeven! De klant heeft het recht op inzage en op wijzigen van zijn gegevens. De gegevens worden vrijwillig verstrekt.

                                                                                      10 Slotbepalingen


 

1. Omwille van de verschillende wettelijke regelingen tussen de onderlinge EU landen met betrekking tot het bezitten , gebruiken en aankopen van sommige goederen ( zoals bijvoorbeeld self -defense ) , dient de klant - die desbetreffende goederen heeft besteld of daarmee reist - de lokale wetgeving te kennen en na te leven. De webshop ( verkoper) draagt geen enkele verantwoordelijkheid , wanneer sommige goederen onprofessioneel in gebruik worden genomen en de daarbij voortvloeiende schade.

2. Kwesties die in onderhavig reglement achterwege zijn gelaten, zullen op basis van de algemene wetbepalingen van de Poolse wetgeving beslecht worden en in het bijzonder op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de wetsbepalingen van de wet d.d. 27juli 2002 inzake de bijzondere voorwaarden voor de consumenten verkoop en de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek van de wet d.d.18juli 2002 inzake elektronische dienstverlening , van de wet d.d. 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens , van de wet d.d.21 mei 1999 inzake wapen en munitie, van de wet d.d. 22juni 2001 inzake het vervoeren van economische activiteiten met betrekking tot het produceren en in omloop brengen van explosieven, wapens , munitie en de technologie en goederen bestemd voor de politie en de krijgsmacht , alsook van de wet d.d. 2 maart 2000 , inzake de bescherming van sommige consumenten rechten .

3. De geschillen die uit het toepassen en gebruiken van onderhavig reglement en de verkoop overeenkomsten gesloten tussen de klanten en de verkoper voortvloeien, zullen door deze rechtbanken beslecht worden , die conform de wetsbepalingen van de wet d.d. 17/11/ 1964 ( Wetboek Burgerlijke vorderingen) met desbetreffende territoriale of functionele bevoegdheid uitgerust zijn.

4. De verkoper heeft het recht om onderhavig reglement te wijzigen , met dien verstande dat de verkoop overeenkomsten die voor de wijzigingsdatum gesloten zijn , onder het reglement vallen zoals het luidde op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst. De webshop -winkel kan niet aansprakelijk gesteld , voor zet of drukfouten. We kunnen niet garanderen, dat de produkt beschrijvingen , geen fouten bevatten.

5. Deze versie van onderhavig reglement werd op : 20 augustus 2015 gepubliceerd.